Mobil Larmhantering

Personlarm

Personlarm kan öka tryggheten för den som löper risk att utsättas för olyckor, hot eller våld i arbetet.

Mobilt personlarm eller fast personlarm?

En enkel tumregel är att den som är mobil ska ha ett mobilt personlarm, medan den som har ett stationärt arbete kan han ett fast monterat personlarm. Då de flesta arbetsplatser idag är utrustade med en PC, är det också värt att överväga ett PC-baserat personlarm.

Riskbedömning

En inventering och bedömning av risker för våld och hot bör göras tillsammans med skyddsombudet och där det är möjligt tillsammans med alla medarbetare. Inventeringen bör ske utifrån vad som kan tänkas hända på arbetsplatsen och i dess omedelbara närhet. Beakta också om verksamhetens art. Det kan gälla hantering av pengar eller andra värdeföremål, myndighets- eller maktutövning eller att verksamheten bedrivs på platser där det kan finnas provocerande eller aggressiva personer. Företagets arbetsskadestatistik kan ge ytterligare information utifrån tidigare inträffade skadehändelser.

Checklista för riskbedömning

Vilka risker för våld och hot finns i verksamheten?

  • Vilka typer av risker kan förekomma (hot, våld, överfall, hot mot anhöriga, telefonhot, trakasserier mm)
  • Känner alla anställda till riskerna? (Beakta även vikarier, elever, nyanställda mm)
  • Finns det säkerhetsrutiner och instruktioner för att förebygga våld och hot?
  • Har medarbetarna kännedom om dessa?
  • Finns personlarm?
  • Finns fastställda rutiner för hur larmsituationer skall hanteras?
  • Kan medarbetarna larmrutinerna och vet de hur de skall använda dem?
  • Förekommer övning av hur medarbetarna skall handla när ett personlarm utlöses?
  • Underhålls och kontrolleras personlarmet kontinuerligt?
  • Finns rutiner för säker öppning och stängning av arbetsplatsen?

π