Mobil Larmhantering

Larmhantering

Larmhantering betecknar processen där information om ett larm eller en händelse förmedlas till en resurs som utför en åtgärd. I sin enklaste form kan larmhanteringen betraktas som länken mellan det som registrerar larmet och det som förmedlar det till en resurs.

Larmhantering är steget mellan registrering och förmedling av larm.

Logistik

"Rätt larm i tid till rätt person vid rätt tidpunkt."

Ett bra larmhanteringssystem måste kunna anpassas till verksamheten.

Informationsbearbetning

I många fall vill man även prioritera, utvärdera och förädla den larminformation som förmedlas. När flera larm är inträffar samtidigt är normalt sett vissa viktigare än andra, och då ska informationen prioriteras så att mottagaren kan ta ett snabbt beslut om åtgärd. Med utvärdering kan exempelvis menas att när vissa larm inträffar är vissa andra larm irrelevanta och ska inte vidareförmedlas, för att på liknande sätt som prioritering göra användarens åtgärdsbeslut snabbare. Prioritering och utvärdering minskar risken för det som på engelska kallas information overload.

Förädling av informationen går ut på att tolka den så att den blir lättare att ta till sig. Det kan till exempel röra sig om något enkelt som att översätta ett nummer som 103 till en text som exempelvis "Entré Hus B", men det kan även röra sig om att tillföra ytterligare information om larmobjektet, som kan vara till hjälp för den som ska åtgärda larmet.

Kvalitetssäkring

En mycket viktig del av en larmhanteringskedja är loggning av händelser. Loggningen ligger till grund för statistik och spårbarhet. Spårbarhet innebär att man ska kunna följa ett larms väg från larmkälla till larmmottagare och se när larmet aktiverades, när det togs emot av mobiltelefonen, vem som hade mobiltelefon, hur länge det tog innan användaren påbörjade åtgärd, hur lång tid åtgärden tog och så vidare.

Statistiken är en grundförutsättning för att optimera verksamheten genom att tillhandahålla sådan information som svarstid på larm. När man kan mäta en sådan parameter så kan man också sätta upp mål för verksamheten.


π